Texelse proefvelden

Op twee proefvelden op Texel – een perceel aan de Hoornderweg en een perceel bij De Petten –onderzoeken we de eigenschappen van verschillende zoutminnende en zouttolerante gewassen.

 

 

Het gaat hier hoofdzakelijk om zeekool, strandbiet en zouttolerante groenbemesters, en daarnaast om gerst en quinoa. Er worden proeven gedaan met zoutbelasting, variatie in bemesting en teeltschema's. Vanwege de onbekendheid ermee zijn er bij nieuwe gewassen altijd veel aanloopproblemen: hoe zit het met de ziektegevoeligheid, de onkruidbestrijding, de oogsttechniek, de vermeerdering, de vruchtwisseling et cetera.

 

We doen wetenschappelijk onderzoek, proberen verschillende teeltmethoden uit en registreren welke praktijkproblemen daarbij komen kijken. Onderdeel hiervan is het opzetten en testen van een zeewater/brakwaterirrigatiesysteem, bijvoorbeeld met druppelirrigatie waarbij de hoeveelheid toe te dienen zeewater beperkt is. We meten regelmatig het bodemzoutgehalte in de wortelzone en het grondwater in relatie tot temperatuur en neerslag. Wil je verantwoorde conclusies kunnen trekken, dan moeten de zoutcondities in ruimte en tijd bekend zijn.

Lichte zavel en zeeklei

Andere onderzoeksvragen zijn onder meer:

  • het testen van timing van zaaien en kiemen van zilte gewassen, plus bemestingseisen

  • het gebruik van compost

  • de slimste vorm van mechanisatie.

Door met verschillende zoutbelasting te werken kunnen we gewasteelt vergelijken onder zeewaterzoute, brakwater- en zoetwaterirrigatie. Door te werken op lichte zavel (Texel) en zeeklei (Zurich), krijgen we meer zicht op de rol van de bodemsamenstelling. Ook de monitoring van plantenziekte(s) onder zilte, brakke en zoetwaterirrigatie zal ons veel leren.

 

Daarnaast zoeken we in het project naar specifieke planteneigenschappen die medicinaal of in cosmetica kunnen worden benut en onderzoeken we bijvoorbeeld onder welke teeltomstandigheden en zoutbelasting de voedingswaarde en de smaak het beste tot hun recht komen.

Proefveld Friesland

Naast de proefpercelen op lichte zavel op Texel wordt in Noord-West Friesland, bij het dorp Zurich aan de voet van de Afsluitdijk, geëxperimenteerd op een proefperceel op zeeklei (met zoute kwel).

 

Aan het eind van elk groeiseizoen worden de resultaten verwerkt en geëvalueerd en vervolgens met de partners en andere belangstellenden besproken op jaarlijkse themadagen. De resultaten worden daarnaast op deze website gepubliceerd [zie resultaten] en bekendgemaakt via publicaties in vakbladen.

Alle kennis is openbaar en precompetitief (er is op dit moment nog geen markt voor binnendijks geteelde zilte groenten). De kennis wordt nadrukkelijk niet alleen op het eind van het project opgeleverd, maar ook tussentijds.

 

Wilt u worden geïnformeerd over de themadagen, meld u dan aan via de button contact.